นโยบายความเป็นส่วนตัว

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเป็นหนึ่งในพันธกิจของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) กำหนดหลักการของบริษัท ซูชิโร่ จีเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทแม่และบริษัทในเครืออื่น ๆ (“เรา”) ในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผ่านช่องทางบริการออนไลน์ไซต์ สำนักงานและร้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ (“บริการ”)

 1. เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในขอบเขตความจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของเราและขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่กำหนด
 2. เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด นโยบาย แนวทางและมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ถูกกำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ
 3. เราจะจัดเตรียมมาตรการเพื่อป้องกันการรั่วไหล สูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล
 4. เราจะจัดตั้งฝ่ายรับผิดชอบในส่วนการดูแลการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
 5. เราจะพัฒนาระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของเราอย่างต่อเนื่องจากการตรวจสอบและทบทวนเป็นระยะ

นายทสึคาสะ โยชิดะ
กรรมการบริษัท
บริษัท ซูชิโร่ จีเอช (ประเทศไทย) จำกัด

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยสำหรับบริการ

ข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนับเป็นข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) และเราอาจเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาจากช่องทางบริการออนไลน์ไซต์ของเรา รวมถึงรหัสอุปกรณ์อัจฉริยะ (smart device ID) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อัจฉริยะ (smart device) (“ช่องทางบริการออนไลน์ไซต์”) แอปพลิเคชัน แบบฟอร์มหรือเอกสารอื่นสำหรับลงทะเบียนหรือกรอกเพื่อสั่งซื้อสินค้า/บริการของเรา ซึ่งอาจประกอบด้วยชื่อ นามสกุล วันเกิด เพศ สัญชาติ ที่อยู่สำหรับไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขส่วนตัวอื่น ๆ ข้อมูลบัญชีการเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลการชำระเงินอื่น ๆ ชื่อผู้ใช้ (user name) รหัสผ่าน วันเวลาที่ซื้อ จำนวนที่ซื้อ สถานที่ซื้อ คะแนนสะสมและแลกของรางวัล ความคิดเห็นและการตอบกลับ การเข้าถึงและการใช้บริการของเรา
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาจากการมาใช้บริการทางช่องทางบริการออนไลน์ไซต์ สำนักงานและร้านอาหารของเรา
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาจากกล้องวงจรปิดของเราที่ติดตั้งที่สำนักงาน ร้านอาหารและบริเวณใกล้เคียงสถานที่ดังกล่าว
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาจากทางจดหมายตอบโต้และบันทึก รวมไปถึงบันทึกเสียงและข้อความจากช่องทางการสื่อสารของเราทั้งหมด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาจากการสื่อสารข้อมูล (data communications) เช่น ที่อยู่ IP ชื่อโดเมน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ระบบปฏิบัติการ ประเภทของเบราเซอร์ วันเวลา และระยะเวลาการเข้าถึง รวมไปถึงคุกกี้

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราเป็นไปตามความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม
หากเราไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอจากท่าน เราอาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเพียงพอ

2. จุดประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบริการ

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น และตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตหรือระบุไว้ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อใช้ลงทะเบียนท่านเป็นผู้ใช้ของช่องทางบริการออนไลน์ไซต์ของเราเพื่อให้บริการสินค้า/บริการ
 • เพื่อดำเนินการและบริหารการสั่งซื้อสินค้า/บริการของท่านจากเรา รวมถึงบัญชีและการเข้าใช้โปรแกรม การใช้บริการช่องทางบริการออนไลน์ไซต์และที่ร้านอาหารของท่าน
 • เพื่อให้ข้อมูล ข้อเสนอ ส่วนลดและโปรโมชันสำหรับสินค้า/บริการของเรา
 • เพื่อดำเนินการและจัดการจองโต๊ะ คิวสำหรับทานที่ร้าน สั่งกลับบ้านและเพื่อรับสินค้า/บริการของเราให้กับท่าน
 • เพื่อสื่อสารและตอบกลับคำถามด้านการบริการลูกค้าจากท่าน โพสต์ความคิดเห็นหรือข้อความของท่านลงช่องทางบริการออนไลน์ไซต์ของเรา
 • เพื่อขอความคิดเห็นและความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม/สำรวจตลาด/วิเคราะห์ตลาดเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้า/บริการของเรา
 • เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามพันธะสัญญาเพื่อบรรลุการขายและการให้บริการสินค้า/บริการของเรา
 • เพื่อแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือและแฟรนไชส์ของเราทั้งภายในและนอกประเทศไทย (“กลุ่มบริษัทซูชิโร่”) บุคคลที่สามหรือบุคคลที่ดำเนินการในนามของเราไม่ว่าจะภายในหรือนอกประเทศไทย
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบริการ

เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกแบ่งปันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และตามกฎหมาย เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับกลุ่มบริษัทซูชิโร่
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการที่สนับสนุนธุรกิจของเรา เช่น นักโฆษณา ผู้ดำเนินการบัตรเครดิต ผู้ให้บริการชำระเงิน สถานที่รับส่งจดหมาย เว็บโฮสติ้ง ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญ นักกฎหมายและผู้สอบบัญชีเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามคำแนะนำและในนามของเรา รวมถึงการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด การขาย การเรียกร้องสิทธิและการทำสำรวจของสินค้า/บริการของเรา
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การร่วมทุน การมอบหมาย การโอนหรือการจำหน่ายอื่น ๆ ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกิจหรือทรัพย์สินของเรา รวมถึงการล้มละลายหรือกิจกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน

4. การส่งข้อมูลส่วนบุคคลนอกประเทศไทยสำหรับบริการ

เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับกลุ่มบริษัทซูชิโร่ ตลอดจนผู้ให้บริการนอกประเทศไทยที่มีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเพียงพอเพื่อดำเนินธุรกิจของเรา

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบริการ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านมีส่วนร่วมกับบริการของเรา และเก็บรักษาอย่างต่ำ 5 ปีนับจากวันสุดท้ายที่ท่านเข้าใช้บริการของเรา อย่างไรก็ตาม เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบและบันทึกของเรา ตามที่เราเห็นสมควรและเหมาะสม และ/หรือดัดแปลงตามความเหมาะสมให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ก่อนจะถึงกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ทว่า เราอาจยังคงเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแม้จะล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วตามความเหมาะสมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การบังคับใช้ทางกฎหมายหรือสิทธิตามสัญญาของเรา

6. สิทธิของท่านในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายดังต่อไปนี้:

 • สิทธิในการเข้าถึง:
  ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึงและร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีเก็บรวบรวมและรักษาไว้
 • สิทธิในการรับรู้:
  ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่อนุญาตมาได้อย่างไร กรณีมีข้อมูลดังกล่าว
 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล:
  ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอัตโนมัติในรูปแบบที่ใช้กันทั่วไป เว้นแต่จะเป็นไปไม่ได้ด้วยสถานการณ์ทางเทคนิค ท่านยังมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวให้กับผู้ดูแลข้อมูลอื่นหากสามารถทำได้ด้วยระบบอัตโนมัติ
 • สิทธิในการคัดค้าน:
  ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ได้ตลอดเวลา รวมถึงกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกใช้สำหรับการตลาดทางตรง
 • สิทธิในการจัดการ:
  ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราลบ ทำลายหรือดัดแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ในบางสถานการณ์
 • สิทธิในการร้องเรียน:
  ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนกับหน่วยงานที่มีอำนาจรับผิดชอบหากท่านเชื่อว่ามีการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้
 • สิทธิในการระงับการใช้:
  ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสถานการณ์ที่ท่านเรียกร้องเรื่องความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาที่เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องนั้นได้
 • สิทธิในการแก้ไขให้ถูกต้อง:
  ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด
 • สิทธิในการถอดถอน:
  ท่านมีสิทธิที่จะถอดถอนความยินยอมของท่านได้ตลอดเวลา เว้นแต่สิทธินั้นถูกจำกัดด้วยกฎหมายหรือสัญญาที่เอื้อประโยชน์แก่ท่าน

7. เกี่ยวกับคุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีการติดตาม เช่น คุกกี้ ในช่องทางบริการออนไลน์ไซต์ของเราในการรวบรวมข้อมูลการใช้เพื่อให้เข้าใจวิธีการที่ท่านใช้งาน สิ่งนี้ช่วยให้เราจัดการและพัฒนาการใช้งานช่องทางออนไลน์ไซต์ของเรา หากท่านเลือกที่จะลบหรือปฏิเสธคุกกี้ อาจส่งผลกับฟีเจอร์หรือบริการต่าง ๆ บนช่องทางออนไลน์ไซต์ของเราได้

8. มาตรการรักษาความปลอดภัย

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคที่สมเหตุสมผลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง การรั่วไหล สูญหายหรือถูกทำลาย

9. การอัพเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจทบทวนและอัพเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เราจะโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ที่หน้านี้และตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านจะสามารถเข้าถึงนโยบายฉบับล่าสุดได้ เราแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านตรวจสอบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีการอัพเดตหรือไม่

10. ผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ซูชิโร่ จีเอช (ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและมีอำนาจในการควบคุมการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

11. ช่องทางติดต่อผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

เรายินดีรับคำถาม ความคิดเห็นและข้อกังวลของท่านที่มีต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือหากท่านต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่ปรากฎในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัท ซูชิโร่ จีเอช (ประเทศไทย) จำกัดได้ทางช่องทางไปรษณีย์ โทรศัพท์หรืออีเมลตามรายละเอียดด้านล่างนี้:

บริษัท ซูชิโร่ จีเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้รับผิดชอบ:นายทสึคาสะ โยชิดะ กรรมการบริษัท
ที่อยู่:เลขที่ 49 อาคารสหายเพลส ห้องเลขที่ 4 บี ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทร:+66-2-258-5411
อีเมล:info@sushiro.co.th

มีผลตั้งแต่วันที่: 1 สิงหาคม 2563

Privacy Policy

It is one of our missions to protect the Personal Information of our customers, business partners, and all other stakeholders. This Privacy Policy (“Policy”) establishes the principles as to how Sushiro GH (Thailand) Ltd. and its parent company and other affiliated companies (“we”, “us”) collect, use and disclose Personal Information of the concerned persons through our Online Service Sites and physical offices and restaurants which link to this Policy (“Services”).

 1. We will collect, use, and disclose Personal Information that is limited to the extent necessary for our business operations and to the extent within the scope of specified purpose.
 2. We will comply with applicable laws, regulations, policies, guidelines, and standards regarding the handling of Personal Information provided by the competent authorities.
 3. We will implement preventive measures for leakage, loss, or damage of the Personal Information.
 4. We will establish a section in charge of handling inquiry concerning the Personal Information.
 5. We will continuously improve our system for the Personal Information protection by inspecting and reviewing it periodically.

Mr. Tsukasa Yoshida
Managing Director
Sushiro GH (Thailand) Ltd.

1. Personal Information to be collected, used, disclosed for the Services.

The information which enables to identify you personally, either directly or indirectly, is the personal information (“Personal Information”) and we may collect, use, disclose the Personal Information as the followings:

 • Personal Information that we obtain from our online service sites including smart device ID, geographical information of your computer or smart device (“Online Service Sites”), applications, forms, or any other documents when register or fill out to purchase or request for our products/services that may include name, surname, birthday, gender, nationality, postal address, phone number, e-mail address, personal identification card number, passport number, other identification number, financial account information, credit card numbers and other payment information, user name, password, purchased date and time, purchased amount, purchased place, accumulating and redeeming rewards, comments and feedbacks, access and use of our Services.
 • Personal Information that we obtain from your visit to our Online Service Sites, physical offices and restaurants.
 • Personal Information that we obtained from our surveillance cameras installed in the physical offices and restaurants and the surrounding areas of those.
 • Personal Information that we obtain from correspondences and records including voice records and messages from our all communication channels.
 • Personal Information that we obtain from data communications such as your IP address, domain name, internet service provider, operating system, browser type, the date, time, duration of access, including cookies.

The provision of your Personal Information to us is voluntary. However, if you do not provide sufficient information to us, we may not be able to provide sufficient services to you.

2. Purpose of collection, use, disclose of the Personal Information for the Services

We may collect, use, or disclose your Personal Information insofar as it is necessary and to the extent permitted or required as the followings:

 • To register you as a user of our online service sites to provide our products/services.
 • To process and manage your purchase of our products/services including your accounts and program participations, your use of our Online Service Sites and physical restaurants.
 • To provide information, offers, discounts, promotions for our products/services.
 • To process and manage your reservations, queue for eat-in, take-home orders, pick-up for your purchase of our products/services.
 • To communicate and respond to your customer service inquiries, post your comments or statements on our Online Service Sites.
 • To request feedback, participation in surveys/market research/market analysis to develop and improve the quality of our products/services.
 • To perform our duties and responsibilities as the contractual obligations to complete the sale or provision of products/services.
 • To share your Personal Information with our parent company, its subsidiaries, affiliates and franchisees in and outside Thailand (“Sushiro Group”), to third parties, or individuals acting on our behalf, whether inside or outside Thailand
 • To comply with any applicable laws and regulations.

3. Sharing the Personal Information for the Services

We will ensure that your Personal Information is shared in compliance with this privacy policy and the laws. We may share your Personal Information in the followings:

 • We may share your Personal Information with Sushiro Group.
 • We may share your Personal Information with service providers who support our business such as advertisers, credit card processors, payment service providers, mailing houses, website hosts, technical consultants, experts, lawyers, auditors, to perform relevant activities under our instructions on our behalf including marketing, selling, claiming and surveying for our products/services.
 • We may share your Personal Information with the relevant third party in accordance with the requirements of the laws.
 • We may share your Personal Information with the relevant third party in the event of any contemplated or actual merger, acquisition, joint venture, assignment, transfer or other disposition of all or any part of our business or assets including in any insolvency or any similar proceedings.

4. Transferring the Personal Information outside Thailand for the Services

We may transfer your Personal Information to Sushiro Group as well as the service providers in the countries outside Thailand with adequate protection for your Personal Information to conduct our business operations.

5. Period of retaining the Personal Information for the Services

We will retain your Personal Information for the period during the terms of your participation in our Services and at least 5 years from the last date of you access to our Services. However, as we deem it necessary and appropriate, we will delete your Personal Information from our systems and records and/or properly anonymize it to make it unidentifiable personally prior to the expiry of such period. Nevertheless, we may continue to retain your Personal Information even after such period for the extent necessary in order for us to fulfill the purposes such as enforcement of our legal or contractual rights.

6. Your rights in regard to your Personal Information

You have the following rights where it is permitted by applicable law:

 • Right to access:
  you have right to access and request us a copy of your Personal Information collected and retained by us.
 • Right to know:
  you have right to request us to disclose how your Personal Information is obtained by us without your consent, if there is any.
 • Right to portability:
  you have right to receive your Personal Information in the format commonly used by ways of automatic means, unless it is impossible by technical circumstances. You also have the right to request us to send or transfer your Personal Information in the said format to other data controller if it can be done by the automatic means.
 • Right to object:
  you have the right to object to collection, use, or disclosure of your Personal Information at any time in certain circumstances including the case where your Personal Information is processed for direct marketing.
 • Right to dispose:
  you have the right to request us to delete, destroy, or anonymize your Personal Information in certain circumstances.
 • Right to file a complaint:
  you have the right to file a complaint with the responsible competent authority if you believe that there is a violation of applicable laws.
 • Right to suspend the use:
  you have the right to request us to suspend the use of your Personal Information, in circumstances where you have challenged the accuracy of your Personal Information, for the period enabling us to verify its accuracy.
 • Right to rectify:
  you have the right to request us to rectify your inaccurate Personal Information to be accurate, up to date, complete and not misleading.
 • Right to withdraw:
  you have the right to withdraw your consent at any time unless the right is restricted by the law or a contract which is beneficial to you.

7. About Cookies

We use tracking technology such as cookies, in our Online Service Sites, to gather usage information to understand how you use our Online Service Sites. It helps us manage and improve the usability of our online sites. If you choose to remove or reject cookies, it will affect many features or Services on our online sites.

8. Implemented security measures

We have implemented reasonable technical security measures to protect your Personal Information collected and retained by us against unauthorized access, leakage, loss or destruction.

9. Privacy policy updates

We may review and reupdate this privacy policy from time to time. We will post the new privacy policy on this page and ensure the most recent versions is available to you. We strongly recommend you to check if this privacy policy is updated

10. Personal Information data controller

Sushiro GH (Thailand) Ltd. is being the Personal Information data controller who is responsible and has control over the collection, use and disclose of your Personal Information.

11. Contact to the Personal Information data controller

We welcome your inquiries, comments, and concerns about the privacy policy of the Personal Information. If you have any inquiries about the private policy or if you wish to exercise your rights as provided in this privacy policy, you may contact to Sushiro GH (Thailand) Ltd. by post, phone, or email via the details specified below:

Sushiro GH (Thailand) Ltd.
In charge:Tsukasa Yoshida, Managing Director
Address:No. 49, Sahai Place Building, Room No. 4B, 4th Floor, Soi Sukhumvit 24, Sukhumvit Road, Khwaeng Klongton, Khet Klongtoey, Bangkok Thailand
Phone:+66-2-258-5411
Email:info@sushiro.co.th

Effective as from: 1 August 2020